ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 123 123 142 142 23 23 10 10 4 4 302 302
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 113 113 137 137 1 1 251 251
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 58 58 82 82 1 1 141 141
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 27 27 28 28 55 55
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 28 28 27 27 55 55
สหวิทยาการ 10 10 5 5 22 22 10 10 4 4 51 51
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 5 22 22 10 10 3 3 40 40
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 10 10 10 10
รวมทั้งหมด 123 123 142 142 23 23 10 10 4 4 302 302