ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 94 94 27 27 40 40 161 161
วิศวกรรมเครื่องกล 50 50 14 14 30 30 94 94
ปวส.ช่างยนต์ 6 6 10 10 22 22 38 38
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 8 8 8 8
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 44 44 4 4 48 48
วิศวกรรมไฟฟ้า 44 44 13 13 10 10 67 67
ปวส.ไฟฟ้า 9 9 3 3 9 9 21 21
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 35 10 10 45 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 94 94 27 27 40 40 161 161