ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 131 131 114 114 18 18 24 24 1 1 14 14 302 302
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 106 106 89 89 18 18 24 24 1 1 238 238
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 35 27 27 10 10 11 11 83 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 37 31 31 2 2 6 6 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 34 34 31 31 6 6 7 7 1 1 79 79
วิศวกรรมเครื่องกล 25 25 25 25 14 14 64 64
ปวส.ช่างยนต์ 25 25 25 25 14 14 64 64
รวมทั้งหมด 131 131 114 114 18 18 24 24 1 1 14 14 302 302