ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 921 5 926 861 50 911 601 25 626 441 88 529 71 71 445 281 4 730 3,340 369 84 3,793
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 105 105 121 121 86 86 61 61 71 71 68 68 512 512
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 31 31 30 30 25 25 24 24 33 33 8 8 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 37 37 9 9 33 33 59 59 138 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 41 41 54 54 95 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 37 37 24 24 28 28 5 5 1 1 128 128
วิศวกรรมเครื่องกล 164 164 139 1 140 137 137 91 16 107 125 82 207 656 98 1 755
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 27 27 10 10 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 33 33 23 23 19 19 16 16 31 31 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 61 61 63 63 98 98 52 16 68 53 73 126 327 89 416
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 4 6 2 4 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 54 54 23 23 20 20 23 23 26 26 146 146
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 1 4 3 5 8 6 5 1 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 350 5 355 287 3 290 152 25 177 119 33 152 102 106 4 212 1,010 139 37 1,186
ปวส.ไฟฟ้า 34 34 33 33 1 1 68 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 21 21 30 30 8 8 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 180 180 133 133 72 25 97 40 5 45 12 26 38 437 31 25 493
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 61 58 58 80 80 34 23 57 55 54 109 288 77 365
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 10 10 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 45 5 50 23 9 32 68 14 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 51 51 33 33 84 84
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 5 8 3 3 3 7 4 14 6 7 12 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 103 103 106 106 87 87 74 30 104 25 31 56 395 61 456
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 36 36 28 28 24 24 32 32 4 4 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 67 78 78 63 63 42 30 72 21 31 52 271 61 332
วิศวกรรมอุตสาหการ 199 199 208 46 254 139 139 96 9 105 125 62 187 767 71 46 884
ปวส.ช่างโลหะ 12 12 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 46 46 46 46
ปวส.ช่างกลโรงงาน 21 21 15 15 6 6 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 122 122 137 137 76 76 47 9 56 72 34 106 454 43 497
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 56 56 56 56 63 63 49 49 35 28 63 259 28 287
รวมทั้งหมด 921 5 926 861 50 911 601 25 626 441 88 529 71 71 445 281 4 730 3,340 369 84 3,793