ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 116 5 121 138 6 144 64 64 65 65 28 28 411 11 422
พืชศาสตร์ 3 4 7 3 2 5 16 16 16 16 15 15 53 6 59
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 7 7 2 2 7 7 16 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 9 9 14 14 7 7 30 30
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 4 5 3 2 5 1 1 5 6 11
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 69 69 102 102 171 171
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 14 14 19 19 33 33
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 55 55 83 83 138 138
สัตวศาสตร์และประมง 16 16 36 36 3 3 55 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 8 8 25 25 1 1 34 34
วท.บ.ประมง 8 8 11 11 1 1 20 20
อุตสาหกรรมเกษตร 44 1 45 33 4 37 32 32 13 13 10 10 132 5 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 43 43 27 27 14 14 13 13 2 2 99 99
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 18 18 1 1 19 19
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 6 4 10 3 3 10 5 15
รวมทั้งหมด 116 5 121 138 6 144 64 64 65 65 28 28 411 11 422