ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 760 760 690 42 732 386 386 350 350 22 22 269 1 270 2,477 1 42 2,520
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 84 84 96 17 113 92 92 61 61 22 22 2 2 357 17 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 38 38 43 43 43 43 27 27 10 10 1 1 162 162
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 14 14 16 17 33 18 18 4 4 6 6 1 1 59 17 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 37 37 31 31 30 30 6 6 136 136
วิศวกรรมเครื่องกล 130 130 123 123 64 64 66 66 53 53 436 436
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 39 39 29 29 15 15 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 37 37 37 37 15 15 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 54 54 57 57 64 64 66 66 23 23 264 264
วิศวกรรมไฟฟ้า 274 274 250 25 275 115 115 110 110 57 57 806 25 831
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 14 14 14 14 12 12 40 40
ปวส.ไฟฟ้า 34 34 60 60 8 8 102 102
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 28 28 25 25 7 7 60 60
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 92 92 64 25 89 66 66 56 56 11 11 289 25 314
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 68 68 46 46 49 49 29 29 15 15 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 25 25 4 4 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 38 38 41 41 79 79
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 137 137 119 119 56 56 52 52 127 127 491 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 61 61 57 57 26 26 144 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 76 76 62 62 56 56 52 52 101 101 347 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 135 135 102 102 59 59 61 61 30 1 31 387 1 388
ปวส.ช่างโลหะ 34 34 18 18 16 16 68 68
ปวส.ช่างกลโรงงาน 33 33 31 31 4 4 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 68 53 53 59 59 61 61 10 1 11 251 1 252
รวมทั้งหมด 760 760 690 42 732 386 386 350 350 22 22 269 1 270 2,477 1 42 2,520