ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 132 132 124 124 137 137 153 153 22 22 568 568
บริหารธุรกิจ 58 58 66 66 58 58 83 83 10 10 275 275
บธ.บ.การจัดการ 30 30 51 51 5 5 86 86
บธ.บ.การตลาด 14 14 17 17 1 1 32 32
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 14 14 15 15 4 4 33 33
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 58 58 66 66 124 124
บัญชี 61 61 50 50 67 67 55 55 9 9 242 242
บช.บ.การบัญชี 61 61 50 50 67 67 55 55 9 9 242 242
ศิลปศาสตร์ 13 13 8 8 12 12 15 15 3 3 51 51
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 13 8 8 12 12 15 15 3 3 51 51
รวมทั้งหมด 132 132 124 124 137 137 153 153 22 22 568 568