ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 254 254 131 131 103 103 93 93 66 1 67 647 1 648
พืชศาสตร์ 20 20 7 7 24 24 24 24 24 24 99 99
ปวส.พืชศาสตร์ 20 20 7 7 11 11 38 38
วท.บ.พืชศาสตร์ 24 24 24 24 13 13 61 61
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 126 126 70 70 196 196
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 124 124 70 70 194 194
วิทยาศาสตร์ 13 13 7 7 11 11 12 12 43 43
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 13 13 7 7 11 11 12 12 43 43
สัตวศาสตร์และประมง 33 33 18 18 32 32 40 40 13 13 136 136
ปวส.สัตวศาสตร์ 19 19 15 15 2 2 36 36
ปวส.ประมง 14 14 3 3 5 5 22 22
วท.บ.สัตวศาสตร์ 27 27 36 36 2 2 65 65
วท.บ.ประมง 5 5 4 4 4 4 13 13
อุตสาหกรรมเกษตร 62 62 29 29 36 36 17 17 29 1 30 173 1 174
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 24 24 9 9 4 4 37 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18 18 9 9 9 9 8 8 13 13 57 57
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 20 20 11 11 27 27 9 9 8 8 75 75
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 254 254 131 131 103 103 93 93 66 1 67 647 1 648