ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 859 281 1,140 780 213 993 637 188 825 531 294 825 223 301 20 544 3,030 595 702 4,327
บริหารธุรกิจ 561 231 792 555 165 720 399 139 538 303 191 494 149 177 20 346 1,967 368 555 2,890
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 37 37 45 45 55 55 36 36 34 34 207 207
บธ.บ.การจัดการ 96 29 125 58 34 92 17 34 51 171 68 29 268
บธ.บ.การตลาด 79 92 171 81 96 177 8 20 28 168 116 92 376
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 76 76 34 25 59 14 58 72 124 83 207
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 93 18 111 94 36 130 76 65 141 263 101 18 382
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 386 179 565 359 133 492 745 312 1,057
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 138 48 186 151 24 175 289 72 361
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 4 8 8 20 20 32 32
บัญชี 189 189 130 27 157 158 19 177 120 53 173 61 116 177 658 169 46 873
บช.บ.การบัญชี 189 189 130 27 157 158 19 177 120 53 173 61 116 177 658 169 46 873
ศิลปศาสตร์ 109 50 159 95 21 116 80 30 110 108 50 158 13 8 21 405 58 101 564
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 60 60 80 27 107 8 7 15 148 34 182
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 38 18 56 29 21 50 20 30 50 28 23 51 5 1 6 120 24 69 213
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 71 32 103 66 66 137 32 169
รวมทั้งหมด 859 281 1,140 780 213 993 637 188 825 531 294 825 223 301 20 544 3,030 595 702 4,327