ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 258 6 264 308 14 322 139 139 156 156 50 1 51 911 1 20 932
บริหารธุรกิจ 162 6 168 192 6 198 55 55 71 71 26 26 506 12 518
ปวส.การจัดการ 15 15 19 19 2 2 36 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 11 22 22 7 7 40 40
ปวส.การตลาด 14 14 16 16 11 11 41 41
บธ.บ.การจัดการ 38 38 52 52 4 4 94 94
บธ.บ.การตลาด 16 16 19 19 1 1 36 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 122 6 128 135 6 141 257 12 269
บัญชี 87 87 102 8 110 60 60 50 50 19 1 20 318 1 8 327
บช.บ.การบัญชี 87 87 102 8 110 60 60 50 50 19 1 20 318 1 8 327
ศิลปศาสตร์ 9 9 14 14 24 24 35 35 5 5 87 87
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 9 8 8 17 17 21 21 1 1 56 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 7 7 14 14 4 4 31 31
รวมทั้งหมด 258 6 264 308 14 322 139 139 156 156 50 1 51 911 1 20 932