ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 173 173 143 143 80 80 101 101 13 13 510 510
บริหารธุรกิจ 101 101 56 56 57 57 68 68 7 7 289 289
บธ.บ.การจัดการ 23 23 22 22 4 4 49 49
บธ.บ.การตลาด 32 32 34 34 66 66
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 28 28 2 2 12 12 3 3 45 45
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 73 73 56 56 129 129
บัญชี 72 72 87 87 23 23 33 33 6 6 221 221
บช.บ.การบัญชี 72 72 87 87 23 23 33 33 6 6 221 221
รวมทั้งหมด 173 173 143 143 80 80 101 101 13 13 510 510