ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 220 23 243 234 21 255 174 174 190 18 208 134 30 164 952 48 44 1,044
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 15 15 20 20 35 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 15 12 12 27 27
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
วิศวกรรมไฟฟ้า 101 23 124 154 21 175 66 66 83 18 101 27 4 31 431 22 44 497
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 39 23 62 69 21 90 63 63 62 18 80 8 4 12 241 22 44 307
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 22 22 30 30 3 3 8 8 19 19 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 40 40 55 55 13 13 108 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 62 62 37 37 55 55 48 48 52 26 78 254 26 280
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 62 62 37 37 55 55 48 48 52 26 78 254 26 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 57 57 43 43 53 53 44 44 35 35 232 232
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 8 8 20 20 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 57 57 43 43 39 39 36 36 15 15 190 190
รวมทั้งหมด 220 23 243 234 21 255 174 174 190 18 208 134 30 164 952 48 44 1,044