ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 242 242 289 289 255 2 257 185 185 31 31 1,002 2 1,004
บริหารธุรกิจ 97 97 118 118 93 2 95 85 85 16 16 409 2 411
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 31 2 33 20 20 4 4 55 2 57
บธ.บ.การตลาด 35 35 25 25 60 60
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 27 27 40 40 11 11 78 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 97 97 118 118 215 215
บัญชี 113 113 125 125 105 105 51 51 10 10 404 404
บช.บ.การบัญชี 113 113 125 125 105 105 51 51 10 10 404 404
ศิลปศาสตร์ 32 32 46 46 57 57 49 49 5 5 189 189
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 21 22 22 4 4 47 47
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 25 25 33 33 36 36 27 27 1 1 122 122
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 7 7 13 13 20 20
รวมทั้งหมด 242 242 289 289 255 2 257 185 185 31 31 1,002 2 1,004