ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 329 329 338 338 305 305 347 21 368 92 92 143 15 158 1,554 36 1,590
การออกแบบ 113 113 101 101 99 99 125 21 146 24 15 39 462 36 498
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 38 38 37 37 33 33 32 21 53 11 15 26 151 36 187
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 34 34 29 29 22 22 48 48 133 133
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 39 39 31 31 44 44 45 45 9 9 168 168
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 2 2 4 4 4 4 10 10
เทคโนโลยีศิลป์ 40 40 53 53 55 55 54 54 46 46 248 248
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 25 25 36 36 40 40 38 38 31 31 170 170
ทล.บ.เซรามิก 15 15 17 17 15 15 16 16 15 15 78 78
ศิลปกรรม 71 71 78 78 70 70 77 77 22 22 318 318
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 71 71 78 78 70 70 77 77 22 22 318 318
สถาปัตยกรรม 105 105 106 106 81 81 91 91 92 92 51 51 526 526
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 6 6 6 6
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 35 35 35 35 34 34 29 29 32 32 28 28 193 193
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 70 70 71 71 47 47 62 62 60 60 17 17 327 327
รวมทั้งหมด 329 329 338 338 305 305 347 21 368 92 92 143 15 158 1,554 36 1,590