ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 163 163 143 143 80 80 101 101 12 12 499 499
บริหารธุรกิจ 97 97 56 56 57 57 68 68 6 6 284 284
บธ.บ.การจัดการ 23 23 22 22 4 4 49 49
บธ.บ.การตลาด 32 32 34 34 1 1 67 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 28 28 2 2 12 12 1 1 43 43
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 69 69 56 56 125 125
บัญชี 66 66 87 87 23 23 33 33 6 6 215 215
บช.บ.การบัญชี 66 66 87 87 23 23 33 33 6 6 215 215
รวมทั้งหมด 163 163 143 143 80 80 101 101 12 12 499 499