ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 207 22 229 227 20 247 172 172 189 18 207 127 30 157 922 48 42 1,012
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 15 15 20 20 35 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 15 12 12 27 27
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
วิศวกรรมไฟฟ้า 96 22 118 150 20 170 66 66 82 18 100 26 4 30 420 22 42 484
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 37 22 59 66 20 86 63 63 61 18 79 8 4 12 235 22 42 299
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 18 18 30 30 3 3 8 8 18 18 77 77
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 41 41 54 54 13 13 108 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 59 59 36 36 54 54 48 48 49 26 75 246 26 272
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 59 59 36 36 54 54 48 48 49 26 75 246 26 272
วิศวกรรมอุตสาหการ 52 52 41 41 52 52 44 44 32 32 221 221
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 8 8 20 20 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 52 52 41 41 38 38 36 36 12 12 179 179
รวมทั้งหมด 207 22 229 227 20 247 172 172 189 18 207 127 30 157 922 48 42 1,012