ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 227 227 275 275 253 2 255 185 185 29 29 969 2 971
บริหารธุรกิจ 87 87 111 111 92 2 94 85 85 15 15 390 2 392
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 31 2 33 20 20 3 3 54 2 56
บธ.บ.การตลาด 34 34 25 25 59 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 27 27 40 40 11 11 78 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 87 87 111 111 198 198
บัญชี 109 109 121 121 105 105 51 51 10 10 396 396
บช.บ.การบัญชี 109 109 121 121 105 105 51 51 10 10 396 396
ศิลปศาสตร์ 31 31 43 43 56 56 49 49 4 4 183 183
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 21 22 22 3 3 46 46
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 24 24 30 30 35 35 27 27 1 1 117 117
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 7 7 13 13 20 20
รวมทั้งหมด 227 227 275 275 253 2 255 185 185 29 29 969 2 971