ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 74 74 153 13 166 28 28 25 25 2 2 282 13 295
บริหารธุรกิจ 67 67 148 13 161 21 21 19 19 1 1 256 13 269
ปวส.การจัดการ 11 11 18 18 1 1 30 30
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 8 7 7 15 15
บธ.บ.การจัดการ 21 21 19 19 40 40
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 28 28 39 39 67 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20 20 84 13 97 104 13 117
ศิลปศาสตร์ 7 7 5 5 7 7 6 6 1 1 26 26
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 7 7 5 5 7 7 6 6 1 1 26 26
รวมทั้งหมด 74 74 153 13 166 28 28 25 25 2 2 282 13 295