ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 224 224 121 121 102 102 92 92 39 1 40 578 1 579
พืชศาสตร์ 17 17 7 7 24 24 24 24 15 15 87 87
ปวส.พืชศาสตร์ 17 17 7 7 6 6 30 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 24 24 24 24 9 9 57 57
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 113 113 62 62 175 175
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 111 111 62 62 173 173
วิทยาศาสตร์ 11 11 6 6 11 11 11 11 39 39
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 11 6 6 11 11 11 11 39 39
สัตวศาสตร์และประมง 32 32 18 18 31 31 40 40 6 6 127 127
ปวส.สัตวศาสตร์ 18 18 15 15 1 1 34 34
ปวส.ประมง 14 14 3 3 2 2 19 19
วท.บ.สัตวศาสตร์ 26 26 36 36 62 62
วท.บ.ประมง 5 5 4 4 3 3 12 12
อุตสาหกรรมเกษตร 51 51 28 28 36 36 17 17 18 1 19 150 1 151
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 23 23 9 9 32 32
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12 12 8 8 9 9 8 8 12 12 49 49
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 16 16 11 11 27 27 9 9 3 3 66 66
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 224 224 121 121 102 102 92 92 39 1 40 578 1 579