ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 819 262 1,081 728 199 927 610 174 784 520 276 796 213 278 20 511 2,890 554 655 4,099
บริหารธุรกิจ 533 216 749 523 156 679 382 133 515 297 188 485 141 165 20 326 1,876 353 525 2,754
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 36 36 37 37 50 50 36 36 33 33 192 192
บธ.บ.การจัดการ 94 29 123 57 34 91 16 32 48 167 66 29 262
บธ.บ.การตลาด 77 88 165 81 95 176 7 17 24 165 112 88 365
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 75 75 33 25 58 14 57 71 122 82 204
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 86 16 102 90 34 124 71 59 130 247 93 16 356
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 368 170 538 344 127 471 712 297 1,009
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 129 43 172 142 21 163 271 64 335
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 3 3 8 8 20 20 31 31
บัญชี 185 185 117 22 139 152 13 165 116 38 154 59 105 164 629 143 35 807
บช.บ.การบัญชี 185 185 117 22 139 152 13 165 116 38 154 59 105 164 629 143 35 807
ศิลปศาสตร์ 101 46 147 88 21 109 76 28 104 107 50 157 13 8 21 385 58 95 538
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 57 57 79 27 106 8 7 15 144 34 178
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 37 18 55 26 21 47 19 28 47 28 23 51 5 1 6 115 24 67 206
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 64 28 92 62 62 126 28 154
รวมทั้งหมด 819 262 1,081 728 199 927 610 174 784 520 276 796 213 278 20 511 2,890 554 655 4,099