ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 848 6 854 810 44 854 581 24 605 433 86 519 70 70 425 265 4 694 3,167 351 78 3,596
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 96 96 109 109 83 83 58 58 70 70 64 64 480 480
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 29 29 22 22 25 25 23 23 32 32 7 7 138 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 34 34 7 7 33 33 56 56 130 130
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 35 51 51 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 32 36 36 24 24 28 28 5 5 1 1 126 126
วิศวกรรมเครื่องกล 150 150 131 1 132 132 132 89 16 105 121 80 201 623 96 1 720
ปวส.ช่างยนต์ 15 15 25 25 9 9 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 27 27 21 21 18 18 16 16 31 31 113 113
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 59 60 60 94 94 51 16 67 50 72 122 314 88 402
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 4 6 2 4 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 49 49 22 22 20 20 22 22 26 26 139 139
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 1 4 3 4 7 6 4 1 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 328 6 334 273 1 274 144 24 168 116 32 148 96 98 4 198 957 130 35 1,122
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 32 32 1 1 66 66
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 18 18 28 28 7 7 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 170 170 127 127 69 24 93 40 4 44 11 23 34 417 27 24 468
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 54 54 54 54 75 75 31 23 54 52 52 104 266 75 341
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 10 10 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 45 5 50 22 8 30 67 13 80
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 50 50 32 32 82 82
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 6 9 1 1 3 5 4 12 6 5 11 22
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 99 99 99 99 86 86 74 29 103 23 30 53 381 59 440
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 34 34 21 21 24 24 32 32 3 3 114 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 65 65 78 78 62 62 42 29 71 20 30 50 267 59 326
วิศวกรรมอุตสาหการ 175 175 198 42 240 136 136 96 9 105 121 57 178 726 66 42 834
ปวส.ช่างโลหะ 11 11 11 11
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 42 42 42 42
ปวส.ช่างกลโรงงาน 17 17 14 14 6 6 37 37
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 110 110 131 131 75 75 47 9 56 69 31 100 432 40 472
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 48 48 53 53 61 61 49 49 35 26 61 246 26 272
รวมทั้งหมด 848 6 854 810 44 854 581 24 605 433 86 519 70 70 425 265 4 694 3,167 351 78 3,596