ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 320 320 325 325 300 300 345 21 366 91 91 135 14 149 1,516 35 1,551
การออกแบบ 109 109 94 94 98 98 123 21 144 22 14 36 446 35 481
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 35 35 36 36 33 33 30 21 51 11 14 25 145 35 180
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 34 34 28 28 21 21 48 48 131 131
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 38 38 27 27 44 44 45 45 7 7 161 161
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 2 2 3 3 4 4 9 9
เทคโนโลยีศิลป์ 39 39 52 52 53 53 53 53 45 45 242 242
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 24 24 35 35 40 40 38 38 30 30 167 167
ทล.บ.เซรามิก 15 15 17 17 13 13 15 15 15 15 75 75
ศิลปกรรม 69 69 74 74 68 68 78 78 19 19 308 308
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 69 69 74 74 68 68 78 78 19 19 308 308
สถาปัตยกรรม 103 103 105 105 81 81 91 91 91 91 49 49 520 520
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 6 6 6 6
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 35 35 35 35 34 34 29 29 32 32 26 26 191 191
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 68 68 70 70 47 47 62 62 59 59 17 17 323 323
รวมทั้งหมด 320 320 325 325 300 300 345 21 366 91 91 135 14 149 1,516 35 1,551