ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 229 54 283 118 118 142 142 21 21 14 14 524 54 578
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 161 161 109 109 137 137 3 3 410 410
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 75 75 55 55 82 82 3 3 215 215
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 21 21 27 27 28 28 76 76
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 32 32 27 27 27 27 86 86
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 33 33 33 33
สหวิทยาการ 68 54 122 9 9 5 5 21 21 11 11 114 54 168
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 45 45 45 45
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 5 21 21 11 11 37 37
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 8 8 9 9 17 17
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 15 9 24 15 9 24
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 45 45 45 45
รวมทั้งหมด 229 54 283 118 118 142 142 21 21 14 14 524 54 578