ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 246 6 252 300 13 313 137 137 155 155 47 47 885 19 904
บริหารธุรกิจ 154 6 160 186 6 192 55 55 70 70 23 23 488 12 500
ปวส.การจัดการ 15 15 17 17 1 1 33 33
ปวส.การตลาด 14 14 15 15 10 10 39 39
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 10 20 20 7 7 37 37
บธ.บ.การจัดการ 38 38 51 51 3 3 92 92
บธ.บ.การตลาด 16 16 19 19 1 1 36 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 115 6 121 134 6 140 249 12 261
บัญชี 83 83 100 7 107 60 60 50 50 20 20 313 7 320
บช.บ.การบัญชี 83 83 100 7 107 60 60 50 50 20 20 313 7 320
ศิลปศาสตร์ 9 9 14 14 22 22 35 35 4 4 84 84
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 9 8 8 16 16 21 21 1 1 55 55
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 6 6 14 14 3 3 29 29
รวมทั้งหมด 246 6 252 300 13 313 137 137 155 155 47 47 885 19 904