ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 0/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 131 131 169 169 140 140 68 68 21 21 529 529
บริหารธุรกิจ 57 57 104 104 53 53 46 46 13 13 273 273
บธ.บ.การจัดการ 23 23 2 2 25 25
บธ.บ.การตลาด 21 21 21 21
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 28 28 2 2 11 11 41 41
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 57 57 76 76 47 47 180 180
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6 6 6 6
บัญชี 74 74 65 65 87 87 22 22 8 8 256 256
บช.บ.การบัญชี 74 74 65 65 87 87 22 22 8 8 256 256
รวมทั้งหมด 131 131 169 169 140 140 68 68 21 21 529 529