ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 0/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 192 15 207 192 23 215 218 22 240 163 163 13 13 124 13 137 902 13 60 975
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 13 13 13 13
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 13 13 13 13
วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 9 9
ปวส.ช่างกลเกษตร 9 9 9 9
วิศวกรรมไฟฟ้า 105 15 120 89 23 112 146 22 168 59 59 53 5 58 452 5 60 517
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 6 6 6 6
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 48 15 63 37 23 60 62 22 84 56 56 29 5 34 232 5 60 297
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 19 19 15 15 30 30 3 3 11 11 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 29 29 37 37 54 54 120 120
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 43 43 57 57 35 35 54 54 49 8 57 238 8 246
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 43 43 57 57 35 35 54 54 49 8 57 238 8 246
วิศวกรรมอุตสาหการ 35 35 46 46 37 37 50 50 22 22 190 190
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 12 12 26 26
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 35 35 46 46 37 37 36 36 10 10 164 164
รวมทั้งหมด 192 15 207 192 23 215 218 22 240 163 163 13 13 124 13 137 902 13 60 975