ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 0/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 751 751 643 16 659 398 43 441 357 357 17 17 460 1 461 2,626 1 59 2,686
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 95 95 78 78 91 17 108 74 74 17 17 5 5 360 17 377
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 40 40 37 37 41 41 42 42 8 8 3 3 171 171
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 18 10 10 15 17 32 18 18 4 4 1 1 66 17 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 37 37 31 31 35 35 14 14 5 5 1 1 123 123
วิศวกรรมเครื่องกล 128 128 110 110 53 53 61 61 106 106 458 458
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 26 26 22 22 89 89
ปวส.ช่างยนต์ 39 39 32 32 33 33 104 104
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 48 52 52 53 53 61 61 51 51 265 265
วิศวกรรมไฟฟ้า 258 258 231 16 247 147 26 173 110 110 126 126 872 42 914
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 19 19 10 10 14 14 43 43
ปวส.ไฟฟ้า 46 46 32 32 18 18 96 96
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 22 22 24 24 17 17 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 76 76 69 16 85 62 26 88 61 61 40 40 308 42 350
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 59 59 63 63 45 45 49 49 28 28 244 244
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 9 9 9 9
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 36 36 33 33 40 40 109 109
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 138 138 97 97 57 57 54 54 140 140 486 486
ปวส.ช่างก่อสร้าง 58 58 40 40 38 38 136 136
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 80 80 57 57 57 57 54 54 102 102 350 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 132 132 127 127 50 50 58 58 83 1 84 450 1 451
ปวส.ช่างโลหะ 18 18 22 22 14 14 54 54
ปวส.ช่างกลโรงงาน 39 39 32 32 21 21 92 92
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 75 75 73 73 50 50 58 58 48 1 49 304 1 305
รวมทั้งหมด 751 751 643 16 659 398 43 441 357 357 17 17 460 1 461 2,626 1 59 2,686