ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 0/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 85 85 80 80 52 52 60 60 36 36 313 313
พืชศาสตร์ 1 1 31 31 9 9 41 41
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.พืชศาสตร์ 31 31 9 9 40 40
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 28 28 42 42 28 28 98 98
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 28 28 42 42 28 28 98 98
วิทยาศาสตร์ 28 28 26 26 21 21 5 5 9 9 89 89
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 28 28 26 26 21 21 5 5 9 9 89 89
สัตวศาสตร์และประมง 1 1 17 17 9 9 27 27
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 13 9 9 22 22
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
อุตสาหกรรมเกษตร 27 27 12 12 3 3 7 7 9 9 58 58
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 23 23 23 23
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 4 12 12 3 3 7 7 9 9 35 35
รวมทั้งหมด 85 85 80 80 52 52 60 60 36 36 313 313