ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 0/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 682 222 904 755 235 990 636 176 812 501 142 643 326 290 27 643 2,900 290 802 3,992
บริหารธุรกิจ 435 176 611 488 194 682 434 133 567 323 108 431 216 195 27 438 1,896 195 638 2,729
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 50 50 25 25 37 37 49 49 40 40 201 201
บธ.บ.การจัดการ 85 2 87 32 50 82 117 50 2 169
บธ.บ.การตลาด 71 91 162 16 61 77 87 61 91 239
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 52 52 10 24 34 62 24 86
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 66 15 81 118 60 178 184 60 15 259
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 385 176 561 348 161 509 273 114 387 1,006 451 1,457
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 115 28 143 124 19 143 239 47 286
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 5 5 27 27 32 32
บัญชี 110 110 175 175 115 22 137 102 6 108 87 86 173 589 86 28 703
บช.บ.การบัญชี 110 110 175 175 115 22 137 102 6 108 87 86 173 589 86 28 703
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 8 8 8 8
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 8 8 8 8
ศิลปศาสตร์ 129 46 175 92 41 133 87 21 108 76 28 104 23 9 32 407 9 136 552
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 57 57 16 4 20 73 4 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 44 46 90 34 17 51 26 21 47 19 28 47 7 5 12 130 5 112 247
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 85 85 58 24 82 61 61 204 24 228
รวมทั้งหมด 682 222 904 755 235 990 636 176 812 501 142 643 326 290 27 643 2,900 290 802 3,992