ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 0/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,043 10 1,053 809 6 815 689 689 531 24 555 43 43 448 184 6 638 3,563 184 46 3,793
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 119 119 85 85 106 106 81 81 43 43 60 60 494 494
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 21 21 21 21 25 25 22 22 7 7 126 126
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 32 32 7 7 52 52 91 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 57 57 32 32 50 50 139 139
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 32 32 32 35 35 24 24 14 14 1 1 138 138
วิศวกรรมเครื่องกล 200 5 205 152 152 95 95 126 126 151 57 208 724 57 5 786
ปวส.ช่างยนต์ 34 34 14 14 19 19 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 37 37 23 23 20 20 18 18 27 27 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 54 54 49 49 56 56 88 88 65 56 121 312 56 368
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 72 72 66 66 19 19 20 20 36 36 213 213
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 5 8 3 1 4 6 1 5 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 365 5 370 314 6 320 212 212 123 24 147 93 50 5 148 1,107 50 40 1,197
ปวส.ไฟฟ้า 39 39 33 33 1 1 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 31 31 16 16 1 1 48 48
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 159 159 162 162 129 129 52 24 76 24 9 33 526 9 24 559
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 73 73 52 52 51 51 71 71 52 36 88 299 36 335
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 5 18 13 5 18
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 63 63 46 46 32 32 141 141
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 5 6 11 2 5 7 7 16 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 132 132 97 97 98 98 71 71 28 35 63 426 35 461
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 41 41 32 32 20 20 24 24 4 4 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 91 91 65 65 78 78 47 47 24 35 59 305 35 340
วิศวกรรมอุตสาหการ 227 227 161 161 178 178 130 130 116 42 1 159 812 42 1 855
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
ปวส.ช่างกลโรงงาน 16 16 16 16 32 32
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 143 143 101 101 127 127 75 75 65 29 94 511 29 540
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 68 68 44 44 51 51 55 55 51 13 64 269 13 282
รวมทั้งหมด 1,043 10 1,053 809 6 815 689 689 531 24 555 43 43 448 184 6 638 3,563 184 46 3,793