ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 0/2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 380 380 304 304 318 318 296 296 91 91 190 12 202 1,579 12 1,591
การออกแบบ 142 142 102 102 91 91 96 96 35 12 47 466 12 478
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 50 50 33 33 36 36 33 33 10 12 22 162 12 174
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 40 40 32 32 28 28 21 21 5 5 126 126
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 52 52 36 36 27 27 42 42 16 16 173 173
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 1 1 4 4 5 5
เทคโนโลยีศิลป์ 39 39 37 37 50 50 52 52 50 50 228 228
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 30 30 20 20 34 34 39 39 35 35 158 158
ทล.บ.เซรามิก 9 9 17 17 16 16 13 13 15 15 70 70
ศิลปกรรม 81 81 64 64 73 73 67 67 36 36 321 321
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 81 81 64 64 73 73 67 67 36 36 321 321
สถาปัตยกรรม 118 118 101 101 104 104 81 81 91 91 69 69 564 564
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 5 5 5
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 42 42 35 35 34 34 34 34 29 29 23 23 197 197
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 76 76 66 66 70 70 47 47 62 62 41 41 362 362
รวมทั้งหมด 380 380 304 304 318 318 296 296 91 91 190 12 202 1,579 12 1,591