ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 0/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 211 7 218 241 5 246 147 10 157 100 100 70 1 71 769 1 22 792
บริหารธุรกิจ 113 7 120 154 5 159 38 3 41 35 35 36 36 376 15 391
ปวส.การจัดการ 9 9 15 15 5 5 29 29
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 10 19 19 29 29
ปวส.การตลาด 11 11 5 5 16 16
บธ.บ.การจัดการ 22 22 6 6 28 28
บธ.บ.การตลาด 13 13 1 1 14 14
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 104 7 111 118 5 123 222 12 234
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 27 3 30 27 3 30
บริหารธุรกิจ - การตลาด 11 11 11 11
บัญชี 85 85 78 78 96 7 103 43 43 29 1 30 331 1 7 339
บช.บ.การบัญชี 85 85 78 78 96 7 103 43 43 29 1 30 331 1 7 339
ศิลปศาสตร์ 13 13 9 9 13 13 22 22 5 5 62 62
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 13 16 16 2 2 31 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 6 6 3 3 15 15
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 9 9 7 7 16 16
รวมทั้งหมด 211 7 218 241 5 246 147 10 157 100 100 70 1 71 769 1 22 792