ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 0/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 100 100 113 4 117 97 97 43 43 52 4 56 405 8 413
พืชศาสตร์ 13 13 5 4 9 13 13 10 10 41 4 45
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 6 2 2 8 8
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 4 3 3 7 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 9 9 5 5 14 14
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 3 4 7 2 2 9 4 13
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 53 53 65 65 72 72 8 8 198 198
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 11 11 8 8 19 19
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 53 53 54 54 72 72 179 179
สัตวศาสตร์และประมง 7 7 14 14 14 14 35 35
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 6 6 6
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 7 7 2 2 9 9
วท.บ.ประมง 7 7 12 12 19 19
อุตสาหกรรมเกษตร 27 27 43 43 25 25 16 16 20 4 24 131 4 135
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 26 26 42 42 25 25 13 13 13 13 119 119
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 3 3 3
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 7 4 11 9 4 13
รวมทั้งหมด 100 100 113 4 117 97 97 43 43 52 4 56 405 8 413