ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 0/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 122 122 130 130 68 68 29 29 349 349
วิศวกรรมเครื่องกล 25 25 22 22 9 9 4 4 60 60
ปวส.ช่างยนต์ 10 10 3 3 4 4 17 17
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 15 15 19 19 9 9 43 43
วิศวกรรมไฟฟ้า 60 60 78 78 47 47 14 14 199 199
ปวส.ไฟฟ้า 14 14 14 14
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 60 60 78 78 47 47 185 185
วิศวกรรมอุตสาหการ 37 37 30 30 12 12 11 11 90 90
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 37 30 30 12 12 79 79
รวมทั้งหมด 122 122 130 130 68 68 29 29 349 349