ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 131 131 169 169 124 124 68 68 5 5 497 497
บริหารธุรกิจ 57 57 104 104 37 37 46 46 3 3 247 247
บธ.บ.การจัดการ 23 23 1 1 24 24
บธ.บ.การตลาด 21 21 21 21
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 28 28 2 2 2 2 32 32
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 57 57 76 76 31 31 164 164
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6 6 6 6
บัญชี 74 74 65 65 87 87 22 22 2 2 250 250
บช.บ.การบัญชี 74 74 65 65 87 87 22 22 2 2 250 250
รวมทั้งหมด 131 131 169 169 124 124 68 68 5 5 497 497