ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 190 15 205 192 23 215 217 22 239 143 143 1 1 96 8 104 839 8 60 907
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 1 1
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 1 1 1
วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 9 9
ปวส.ช่างกลเกษตร 9 9 9 9
วิศวกรรมไฟฟ้า 103 15 118 89 23 112 146 22 168 42 42 33 4 37 413 4 60 477
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 6 6 6 6
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 47 15 62 37 23 60 62 22 84 39 39 18 4 22 203 4 60 267
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 18 18 15 15 30 30 3 3 2 2 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 29 29 37 37 54 54 120 120
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 43 43 57 57 35 35 54 54 43 4 47 232 4 236
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 43 43 57 57 35 35 54 54 43 4 47 232 4 236
วิศวกรรมอุตสาหการ 35 35 46 46 36 36 47 47 20 20 184 184
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 11 11 25 25
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 35 35 46 46 36 36 33 33 9 9 159 159
รวมทั้งหมด 190 15 205 192 23 215 217 22 239 143 143 1 1 96 8 104 839 8 60 907