ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 20 9 9 10 10 12 12 9 9 60 60
การออกแบบ 20 20 9 9 10 10 12 12 9 9 60 60
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 20 20 9 9 10 10 12 12 9 9 60 60
รวมทั้งหมด 20 20 9 9 10 10 12 12 9 9 60 60