ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 83 83 79 79 52 52 60 60 10 10 284 284
พืชศาสตร์ 31 31 2 2 33 33
วท.บ.พืชศาสตร์ 31 31 2 2 33 33
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 28 28 42 42 28 28 98 98
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 28 28 42 42 28 28 98 98
วิทยาศาสตร์ 27 27 26 26 21 21 5 5 5 5 84 84
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 27 27 26 26 21 21 5 5 5 5 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 17 17 2 2 19 19
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 13 2 2 15 15
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
อุตสาหกรรมเกษตร 28 28 11 11 3 3 7 7 1 1 50 50
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 23 23 23 23
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 5 11 11 3 3 7 7 1 1 27 27
รวมทั้งหมด 83 83 79 79 52 52 60 60 10 10 284 284