ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 101 101 126 126 88 88 17 17 16 16 5 5 353 353
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 78 78 100 100 88 88 17 17 16 16 299 299
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 32 32 27 27 10 10 11 11 112 112
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 17 17 36 36 31 31 1 1 1 1 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 29 32 32 30 30 6 6 4 4 101 101
วิศวกรรมเครื่องกล 23 23 26 26 5 5 54 54
ปวส.ช่างยนต์ 23 23 26 26 5 5 54 54
รวมทั้งหมด 101 101 126 126 88 88 17 17 16 16 5 5 353 353