ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,039 10 1,049 809 6 815 688 688 514 24 538 42 42 350 132 6 488 3,442 132 46 3,620
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 118 118 85 85 105 105 81 81 42 42 57 57 488 488
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 21 21 21 21 25 25 22 22 7 7 126 126
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 32 32 7 7 50 50 89 89
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 56 56 32 32 49 49 137 137
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 32 32 32 35 35 24 24 13 13 136 136
วิศวกรรมเครื่องกล 199 5 204 152 152 95 95 126 126 124 44 168 696 44 5 745
ปวส.ช่างยนต์ 34 34 14 14 19 19 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 37 37 23 23 20 20 18 18 17 17 115 115
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 53 53 49 49 56 56 88 88 52 43 95 298 43 341
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 72 72 66 66 19 19 20 20 33 33 210 210
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 5 8 3 1 4 6 1 5 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 365 5 370 314 6 320 212 212 111 24 135 68 35 5 108 1,070 35 40 1,145
ปวส.ไฟฟ้า 39 39 33 33 1 1 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 31 31 16 16 1 1 48 48
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 159 159 162 162 129 129 44 24 68 15 8 23 509 8 24 541
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 73 73 52 52 51 51 67 67 41 24 65 284 24 308
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 8 3 11 8 3 11
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 63 63 46 46 32 32 141 141
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 5 6 11 2 5 7 7 16 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 130 130 97 97 98 98 68 68 20 26 46 413 26 439
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 39 39 32 32 20 20 24 24 2 2 117 117
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 91 91 65 65 78 78 44 44 18 26 44 296 26 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 227 227 161 161 178 178 128 128 81 27 1 109 775 27 1 803
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
ปวส.ช่างกลโรงงาน 16 16 16 16 32 32
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 143 143 101 101 127 127 75 75 54 19 73 500 19 519
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 68 68 44 44 51 51 53 53 27 8 35 243 8 251
รวมทั้งหมด 1,039 10 1,049 809 6 815 688 688 514 24 538 42 42 350 132 6 488 3,442 132 46 3,620