ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 231 13 244 180 53 233 118 118 5 5 11 11 545 66 611
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 150 150 158 158 110 110 3 3 421 421
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 101 101 75 75 56 56 1 1 233 233
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 20 20 21 21 27 27 68 68
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 29 29 31 31 27 27 2 2 89 89
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 31 31 31 31
สหวิทยาการ 81 13 94 22 53 75 8 8 5 5 8 8 124 66 190
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 56 56 44 44 56 44 100
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 5 8 8 13 13
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 7 7 8 8 15 15
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 25 13 38 15 9 24 40 22 62
รวมทั้งหมด 231 13 244 180 53 233 118 118 5 5 11 11 545 66 611