ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 212 7 219 241 5 246 106 3 109 97 97 27 27 683 15 698
บริหารธุรกิจ 113 7 120 154 5 159 34 34 34 34 6 6 341 12 353
ปวส.การจัดการ 9 9 15 15 24 24
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 10 2 2 12 12
ปวส.การตลาด 11 11 11 11
บธ.บ.การจัดการ 22 22 3 3 25 25
บธ.บ.การตลาด 12 12 1 1 13 13
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 104 7 111 118 5 123 222 12 234
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 23 23 23 23
บริหารธุรกิจ - การตลาด 11 11 11 11
บัญชี 85 85 78 78 59 3 62 41 41 18 18 281 3 284
บช.บ.การบัญชี 85 85 78 78 59 3 62 41 41 18 18 281 3 284
ศิลปศาสตร์ 14 14 9 9 13 13 22 22 3 3 61 61
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 14 14 16 16 1 1 31 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 6 6 2 2 14 14
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 9 9 7 7 16 16
รวมทั้งหมด 212 7 219 241 5 246 106 3 109 97 97 27 27 683 15 698