ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 123 123 130 130 68 68 3 3 324 324
วิศวกรรมเครื่องกล 26 26 22 22 9 9 57 57
ปวส.ช่างยนต์ 11 11 3 3 14 14
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 15 15 19 19 9 9 43 43
วิศวกรรมไฟฟ้า 60 60 78 78 47 47 185 185
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 60 60 78 78 47 47 185 185
วิศวกรรมอุตสาหการ 37 37 30 30 12 12 3 3 82 82
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 37 30 30 12 12 79 79
รวมทั้งหมด 123 123 130 130 68 68 3 3 324 324