ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 55 55 25 25 38 38 34 34 8 8 160 160
วิทยาศาสตร์ 27 27 10 10 16 16 13 13 7 7 73 73
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 27 27 10 10 16 16 13 13 7 7 73 73
อุตสาหกรรมเกษตร 28 28 15 15 22 22 21 21 1 1 87 87
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 28 28 15 15 22 22 65 65
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 21 21 1 1 22 22
รวมทั้งหมด 55 55 25 25 38 38 34 34 8 8 160 160