ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 729 729 617 16 633 395 43 438 327 327 16 16 241 1 242 2,325 1 59 2,385
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 95 95 78 78 90 17 107 73 73 16 16 5 5 357 17 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 40 40 37 37 40 40 42 42 8 8 3 3 170 170
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 18 10 10 15 17 32 17 17 4 4 1 1 65 17 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 37 37 31 31 35 35 14 14 4 4 1 1 122 122
วิศวกรรมเครื่องกล 125 125 106 106 53 53 52 52 54 54 390 390
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 40 40 26 26 8 8 74 74
ปวส.ช่างยนต์ 38 38 30 30 11 11 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 47 47 50 50 53 53 52 52 35 35 237 237
วิศวกรรมไฟฟ้า 253 253 223 16 239 147 26 173 107 107 53 53 783 42 825
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 19 19 9 9 2 2 30 30
ปวส.ไฟฟ้า 45 45 32 32 5 5 82 82
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 20 20 24 24 7 7 51 51
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 75 75 68 16 84 62 26 88 60 60 11 11 276 42 318
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 58 58 60 60 45 45 47 47 23 23 233 233
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5 5 5 5
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 36 36 30 30 40 40 106 106
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 128 128 92 92 55 55 48 48 94 94 417 417
ปวส.ช่างก่อสร้าง 57 57 37 37 19 19 113 113
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 71 71 55 55 55 55 48 48 75 75 304 304
วิศวกรรมอุตสาหการ 128 128 118 118 50 50 47 47 35 1 36 378 1 379
ปวส.ช่างโลหะ 17 17 20 20 8 8 45 45
ปวส.ช่างกลโรงงาน 36 36 32 32 4 4 72 72
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 75 75 66 66 50 50 47 47 23 1 24 261 1 262
รวมทั้งหมด 729 729 617 16 633 395 43 438 327 327 16 16 241 1 242 2,325 1 59 2,385