ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 83 83 55 55 14 14 19 19 171 171
วิศวกรรมเครื่องกล 33 33 20 20 4 4 17 17 74 74
ปวส.ช่างยนต์ 14 14 6 6 17 17 37 37
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 19 19 14 14 4 4 37 37
วิศวกรรมไฟฟ้า 50 50 35 35 10 10 2 2 97 97
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 6 6 2 2 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 47 47 29 29 10 10 86 86
รวมทั้งหมด 83 83 55 55 14 14 19 19 171 171