ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 63 63 67 67 19 19 26 26 4 4 179 179
บริหารธุรกิจ 59 59 61 61 14 14 19 19 3 3 156 156
ปวส.การจัดการ 9 9 10 10 1 1 20 20
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 8 7 7 1 1 16 16
บธ.บ.การจัดการ 19 19 1 1 20 20
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 42 42 26 26 11 11 79 79
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 18 18 3 3 21 21
ศิลปศาสตร์ 4 4 6 6 5 5 7 7 1 1 23 23
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 4 6 6 5 5 7 7 1 1 23 23
รวมทั้งหมด 63 63 67 67 19 19 26 26 4 4 179 179