ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 124 124 208 208 49 49 83 83 32 32 496 496
พืชศาสตร์ 5 5 16 16 22 22 9 9 52 52
ปวส.พืชศาสตร์ 5 5 16 16 7 7 28 28
วท.บ.พืชศาสตร์ 22 22 2 2 24 24
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 60 60 107 107 33 33 200 200
วท.บ.เกษตรศาสตร์ 60 60 107 107 33 33 200 200
วิทยาศาสตร์ 10 10 10 10 6 6 11 11 37 37
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 10 10 10 6 6 11 11 37 37
สัตวศาสตร์และประมง 22 22 32 32 26 26 7 7 87 87
ปวส.สัตวศาสตร์ 15 15 18 18 4 4 37 37
ปวส.ประมง 7 7 14 14 2 2 23 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 22 22 22 22
วท.บ.ประมง 4 4 1 1 5 5
อุตสาหกรรมเกษตร 27 27 43 43 10 10 24 24 16 16 120 120
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 19 19 3 3 28 28
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 11 9 9 6 6 6 6 12 12 44 44
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 10 10 15 15 4 4 18 18 47 47
รวมทั้งหมด 124 124 208 208 49 49 83 83 32 32 496 496