ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 975 9 984 790 5 795 678 678 508 24 532 42 42 338 128 4 470 3,331 128 42 3,501
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 104 104 81 81 101 101 81 81 42 42 57 57 466 466
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 24 24 20 20 21 21 25 25 22 22 7 7 119 119
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 32 32 7 7 50 50 89 89
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 51 51 29 29 45 45 125 125
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 29 29 32 32 35 35 24 24 13 13 133 133
วิศวกรรมเครื่องกล 185 5 190 155 155 93 93 123 123 122 43 165 678 43 5 726
ปวส.ช่างยนต์ 31 31 14 14 19 19 64 64
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 34 34 19 19 20 20 18 18 15 15 106 106
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 51 51 45 45 55 55 86 86 52 42 94 289 42 331
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 67 67 77 77 18 18 19 19 33 33 214 214
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 2 5 7 3 1 4 5 1 5 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 351 4 355 308 5 313 212 212 110 24 134 60 35 4 99 1,041 35 37 1,113
ปวส.ไฟฟ้า 38 38 33 33 1 1 72 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 30 30 16 16 46 46
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 151 151 159 159 129 129 43 24 67 16 9 25 498 9 24 531
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 72 72 51 51 51 51 67 67 35 23 58 276 23 299
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 3 9 6 3 9
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 60 60 44 44 32 32 136 136
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 5 5 10 2 4 6 7 13 20
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 124 124 95 95 97 97 67 67 19 24 43 402 24 426
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 36 36 31 31 20 20 24 24 1 1 112 112
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 88 88 64 64 77 77 43 43 18 24 42 290 24 314
วิศวกรรมอุตสาหการ 211 211 151 151 175 175 127 127 80 26 106 744 26 770
ปวส.ช่างกลโรงงาน 13 13 13 13 26 26
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 133 133 96 96 124 124 75 75 54 19 73 482 19 501
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 65 65 42 42 51 51 52 52 26 7 33 236 7 243
รวมทั้งหมด 975 9 984 790 5 795 678 678 508 24 532 42 42 338 128 4 470 3,331 128 42 3,501