ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามประเภทการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ รวม ปกติ พิเศษ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 197 12 209 175 52 227 118 118 5 5 11 11 506 64 570
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 145 145 154 154 110 110 3 3 412 412
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 103 103 75 75 56 56 1 1 235 235
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 14 14 21 21 27 27 62 62
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 28 28 30 30 27 27 2 2 87 87
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 28 28 28 28
สหวิทยาการ 52 12 64 21 52 73 8 8 5 5 8 8 94 64 158
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 28 28 43 43 28 43 71
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 5 8 8 13 13
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 6 6 8 8 14 14
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 24 12 36 15 9 24 39 21 60
รวมทั้งหมด 197 12 209 175 52 227 118 118 5 5 11 11 506 64 570